Τήρηση βιβλίων: Το γραφείο αναλαμβάνει την τήρηση λογιστικών βιβλίων β και γ κατηγορίας την σύνταξη και αποστολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. συμφώνα με τα Ελληνικά Λογίστηκα Πρότυπα και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εναρμονισμένα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.